ارزش ها یا Values:

- بیطرفی: این نهاد منحیث یک ارگان غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر وابسته تنظیمی، بیطرفی خویشرا در طول دوره کاری همچنان حفظ مینماید

- احترام به کرامت انسانی و عدم تبعیض: این مرکز به حقوق مریضان، کارمندان، و تمامی مستفیدین و آحاد جامعه احترام و اصل عدم تبعیض را در ساحه فعالیت خویش رعایت مینماید

- پاسخدهی و شفافیت: این نهاد در برابر اجراآت خویش مسئولانه پاسخده بوده و اصل شفافیت را در نظر میگیرد

- اطاعت پذیری: اطاعت پذیری از اوامر و هدایات مقامات و رعایت اصول و مقررات وزارت صحت عامه از اصول پذیرفته شده این نهاد میباشد

- بهبود مستمر و متداوم خدمات: پیشرفت و تداوم خدمات در مطابقت با معیارات بین المللی عمده ترین ارزش این نهاد را تشکیل میدهد

- رازداری و حفظ اسرار: این مرکز در جریان برنامه های تشخیصی، معالجوی و درمانی و آموزشی، راز داری و حفظ اسرار مریضان را طور جدی در نظر میگیرد.

- آموزش مادام العمر: این نهاد با طرح برنامه ها و پلان انکشافی مشخص، بالای آموزش مادام العمر کارمندان و انتقال دانش نوین به کشور تلاش مینماید

رسالت( ماموریت) یا Mission:

مرکز فوق تخصص پوست، مو و زیبایی بارکزی، منحیث یک نهاد غیر دولتی و مستقل در چار چوب ارزش های اسلامی و افغانی و رعایت مقررات و لوایح وزارت محترم صحت عامه، در راستای ارائه عالیترین خدمات و تمرکز در بخش تشخیص و معالجه بیماری های پوست و ادغام پرکتس های زیبایی و ستندرد، آموزش و تحقیقات در عرصه های مختلف طبی، علی الخصوص فراهم سازی سهولت های معالجوی آموزشی در ساحه طبابت جلدی و زیبائی، تربیه نيروهاي متخصص آگاه به مسائل علمي روز ، توانمند ، مسئوليت پذير و حساس به سلامت افراد جامعه با توجه و تمرکز بالای تحقیقات کلینیکی، تلاش مینماید .

اهداف:

کلی:

ارائه با کیفیت ترین خدمات در بخش های معالجوی و تشخیصی پوست، مو و زیبایی با استفاده از فناوری روز و ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان و کدر تخصصی، تقویت برنامه های تحقیقاتی که منتج به بهبود صحت جامعه میشود

فرعی:

1) بلند بردن سطح دانش مسلکی و مهارتهای حرفه ی افراد مسلکی طبی و غیر طبی که در ساحه طبابت جلدی و زیبایی فعالیت مینمایند

2) بلند بردن سطح آگاهی جامعه از طریق راه اندازی برنامه های آموزشی و کمپاین های معلوماتی و دستگاه های اطلاع رسانی عامه

3) جلوگیری از معیوبیت و یا کاهش اثرات ناگوار امراض جلدی و اصلاح و تعدیل رژیم های غلط و یا ناقص تداوی های مروجه در عرصه طبابت جلدی

حقوق مریض/ خدمات گیرنده

1- مریض حق دارد، خدمات درمانی رایج درین مرکز را بدون در نظر داشت هرگونه تبعیض نژادی، قومی، مذهبی، دینی با احترام کامل دریافت نماید

2- مریض حق دارد، درصورت تمایل داکتر معالج و سایر کارمندان کلینیک را به تفکیک رشته تخصص و میزان تحصیل و مهارت مسلکی، بشناسد

3- مریض حق دارد در مورد مراحل تشخیص، تداوی، سیر و پیشرفت مریض شخصاً و یا از طریق یکی از خویشاوندان، از کادر طبی جویای معلومات شود

4- مریض حق دارد قبل از انجام هر گونه آزمایش و یا عمل، در حد توان و فهم از عوارض احتمالی و روش های بدیل معلومات حاصل نماید

5- مریض حق دارد در صورت عدم تمایل به دریافت خدمات مرکز با امضای رضایت نامه از ادامه تداوی انصراف نماید و یا به مراکز درمانی دیگری مراجعه نماید

6- مریض حق دارد از محرمانه ماندن اطلاعات شخصی، جزء در مواردی که بر اساس قانون از مرکز درمانی استعلام بعمل میاید، مطمئن شود

7- مریض حق دارد از نحوه دسترسی به داکتر معالج و سایر کادر تخصصی و معالجوی اطلاع حاصل نماید

8- مریض حق دارد از فعالیت های آموزشی تحقیقاتی که بر روند سلامتی و درمان او موثر اند، اطلاع و جهت ثبت نام درین پروژه ها با تکمیل فورم رضایت اشتراک و هرگاهی که خواسته باشد از ادامه آن انصراف نماید

9- مریض حق دارد قبل از شروع درمان و هر نوع آزمایش و یا پروسیجر، در مورد هزینه آن معلومات کسب نماید

10- مریض حق دارد از نحوه دریافت خدمات، میزان تعرفه و نتایج درمان به مسئولین کلینیک شکایت ثبت نماید و یا از کارکرد خوب کارمندان تقدیر بعمل آورد.

آشنایی با تیم ما

معرفی تیم کاری: تیم کاری این مرکز شامل کارمندان با سوابق تجربی و تحصیلی ذیل میباشد:

1- رنحور یار دکتور بشیراحمد بارکزی، داکتر طب دارای تجربه 16 سال در بخش های مختلف طبی، متخصص جلدی و زیبائی، فلوشپ جراحی پوست و لیزر درمانی از کشور های هندوستان و ایران، فلو شپ طب فامیلی از شفاخانه بین المللی کیور – کابل، کورس های آموزشی در ترکیه و تایلند، ماستری در رشته صحت عامه از کشور هندوستان، استاد کادری برنامه اکمال تخصص شفاخانه حوزوی هرات و استاد در پوهنتون خصوصی غالب ، موصوف عضویت انجمن متخصصین پوست داشته و همچنان آثار علمی زیادی منجمله اساسات تحقیقات کلینیکی و تحریر مونوگراف طبی که از جانب وزارت صحت عامه منحیث کتاب مرجع تائید گردیده و از آن در بخش های مختلف تحقیقات کلینیکی استفاده میشود، تالیف و تدوین نموده است

2- دکتور عبدالغفار غیور: جراح پلاستیک و زیبائی با سابقه کار در شفاخانه جناح شهر لاهور کشور پاکستان

3- دکتورس سحر نیکزاد (داکتر طب و معالج امراض جلدی و زیبائی )

دکتور بشیراحمد بارکزی

دکتور بشیراحمد بارکزی

متخصص جلدی و زیبائی

0700422661

دکتور عبدالغفار غیور

دکتور عبدالغفار غیور

جراح پلاستیک و زیبائی

9128708790

دکتورس سحر نیکزاد

دکتورس سحر نیکزاد

معالج امراض جلدی و زیبائی

09128708790