کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی کلینیک بارکزی

آموزش های تخصصی و زیبایی

  1. دوره های آموزشی مخصوص متخصصین و ترینی های جلدی
  2. دوره های آموزشی مخصوص متخصصین و ترینی های نسایی ولادی
  3. دوره های آموزشی مخصوص آرایشگران
  4. دوره های آموزشی مخصوص متخصصین داخله و ارتوپیدی

آموزش های عمومی

  1. مدیریت
  2. تحقیق و ریسرچ
  3.  بخش کلنیکی